สื่อการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์เบื้องต้น
View:

Products

สื่อการสอนปฐมวัยเรียนรู้การดูแลสุภาพ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ card ขนาด 14.5 x 21 cm พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน จำนวน 46 ใบ

" ตัวต่อแม่เหล็กสามมิติ เป็นสื่อการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านจินตนาการ และการมองภาพสามมิติ กระตุ้นความคิด พัฒนาสมอง ของนักเรียนปฐมวัย สามารถต่อ เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ตามใบงาน ...

เสริมทักษะทางด้านสะเต็มศึกษา เรียนรู้หลักการทางด้านเครื่องกลไปพร้อมกับ หลักการวิทยาศาสตร์โดยการสร้างแบบจาลองท่ีมีชุดเฟือง,รอก,ล้อ

“สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะ สร้างจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กระตุ้น ความคิด และพัฒนาสมอง ปลอดภัยส าหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 18 เดือน ขึ้นไป สามารถต่อเป็นรูปร่างต่าง ๆ ...

" สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน การกำหนดโจทย์รูปร่าง และการเพิ่มระดับ ความยากของปัญหา ...

ประกอบด้วย 1.กล่องไม้ขนาด20x16.5x10เซนติเมตร 2.รูปทรงลูกบาศก์ชนิดไม้ ขนาด 3.5 x 3.5 x 3.5 เซนติเมตร จำนวน20ชิ้น 3.การ์ดกิจกรรม จำนวน 60แผ่น 4.ตัวจับเวลาแบบ ไม้1อัน ...

สื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะด้านคิดวิเคราะห์เบื้องต้น

สื่อการเรียนการสอนพัฒนาทักษะด้านคิดวิเคราะห์เบื้องต้น

เป็นสื่อการเรียนรู้ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของเด็ก การกำหนด โจทย์รูปร่างและการเพิ่มระดับความยากของปัญหาเพื่อให้สมองเกิด ...

" สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะ สร้างจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง ปลอดภัยส าหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป สามารถต่อเป็นรูปร่างต่าง ๆ ...

" สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน การกำหนดโจทย์รูปร่างและการเพิ่มระดับความยากของปัญหา เพื่อให้ ...

สามารถใช้เป็นสื่อการสอนกลุ่มสาระ เทคโนโลยี วิชา วิทยาการคำนวณได้

ชุดบล็อคตัวต่อวงจรไฟฟ้า ระดับประถมศึกษา สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน ...

ชุดหุ่นยนต์เรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ 3 เป็นสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวืเคราะห์เรียนรู้ หล้กการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ก้บเทคโนโลยีปัจจุบัน ...

" สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนาสมอง

ชุดหุ่นยนต์เรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ 4 เป็นสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวืเคราะห์เรียนรู้ หล้กการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ก้บเทคโนโลยีปัจจุบัน ...

" เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคดิและพัฒนาสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของเดก การกำหนดโจทย์รูปร่าง ...

ชุดหุ่นยนต์เรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ1 เป็นสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวืเคราะห์เรียนรู้ หล้กการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ก้บเทคโนโลยีปัจจุบัน ...

ชุดหุ่นยนต์เรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ 2 เป็นสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวืเคราะห์เรียนรู้ หล้กการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ก้บเทคโนโลยีปัจจุบัน ...

ชุดหุ่นยนต์เรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ 5 เป็นสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวืเคราะห์เรียนรู้ หล้กการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ก้บเทคโนโลยีปัจจุบัน ...

ชุดหุ่นยนต์เรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับ 6 เป็นสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวืเคราะห์เรียนรู้ หล้กการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ก้บเทคโนโลยีปัจจุบัน ...

" สื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความคิด และพัฒนา สมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ...

Address

บริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด

59/448 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

Contact

Tel: 02-448-3885
Mobile: 062-653-6392 ,
081-352-7135  
FAX :  0-2885-7874
Email: ktipgiftpremium@gmail.com , info@ktip.co.th

QR Website

 

Copyright © 2018 | Designed by Megaweb.co.th